Tại Sao Lại Chọn Ngày 26 tháng 10 Làm Ngày Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Lý Do Chọn Ngày 26 Tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Việc chọn một ngày thích đáng để chỉ định là Ngày Việt Nam Cộng Hòa dùng trong công tác vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH và tổ chức Lễ Kỷ Niệm hàng năm, để ghi nhớvinh danh Chính Nghĩa cùa Quân Dân Cán Chính Việt Nam và chính quyền VNCH là một quyết định rất khó khăn.

Mặc dù thực dân Pháp đã trả lại nền độc lập cho Việt Nam năm 1954, nhưng lúc đó Quốc Gia Việt Nam vẫn còn đang trong thể chế quân chủ với sự lãnh đạo của Hoàng Đế và sau này là Quốc Trưởng Bảo Đại. Người lãnh đạo chính phủ quốc gia lúc bấy giờ là Thủ Tướng Ngô Đình Diệm (sau này là Tổng Thống) do Vua Bảo Đại mời về nước lãnh trách nhiệm điều hành guồng máy quốc gia khi đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ.

Việt Nam Cộng Hòa chỉ thực sự được chính thức thành lập khi (1) Bản Hiến Pháp đầu tiên được ra đời vào năm 1956 khi Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của Việt Nam soạn thảo ra và ban hành Bản Hiến Pháp này vào ngày 26 tháng 10 năm 1956.

Kể từ ngày 26 tháng 10 năm 1956, chế độ quân chủ chính thức chấm dứt và (2) chính thể Cộng Hòa của Quốc Gia Việt Nam chính thức ra đời, cùng với sự ra đời của (3) Lễ Quốc Khánh đầu tiên cũng được định là ngày 26 tháng 10 hàng năm.

Trong công tác vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH việc chọn lựa hay chỉ định một ngày là Ngày Việt Nam Cộng Hòa là việc vô cùng quan trọng và khó khăn. Uỷ Ban đã thảo luận việc chọn lựa một ngày gọi là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và đã thấy rằng chỉ có thể chọn một ngày tương đối có ý nghiã nhất so với những ngày khác.

Uỷ Ban cũng đã thảo luận cả việc không chỉ định một ngày nào cả để cho việc chọn ngày tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH cho các cộng đồng người Việt địa phương. Việc làm này sẽ đưa đến tình trạng mỗi địa phương sẽ có thể chọn tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH khác nhau, đưa đến cảnh việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH không thống nhất và sẽ bị chê cười.

Đã có sự thảo luận và tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày thích đáng nhất. Một số tiêu chuẩn đã được đặt ra để xem xét chọn lựa những ngày tháng được đề nghị. Các tiêu chuẩn sau đây đã được áp dụng để cứu xét chỉ định Ngày Việt Nam Cộng Hòa:

  • Ngày đó phải là ngày tương đối có ý nghiã nhất hay hơn tất cả những ngày khác.
    (1) Ngày đó phải liên hệ đến việc hình thành thể chế Cộng Hòa lần đầu tiên và chấm dứt chế độ quân chủ,
    (2) Ngày đó phải liên hệ đến việc hình thành Quốc Hội Lập Hiến với sự ban hành của Bản Hiến Pháp đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam,
    (3) Ngày đó phải có sự liên hệ hay đồng thời cũng được coi là Ngày Quốc Khánh đầu tiên của chế độ Cộng Hòa.
  • Ngày đó phải là ngày tránh bớt bị hiểu lầm, hay bị xuyên tạc, làm mất ý nghiã chính đáng của nó.

Trong công tác nghiên cứu và tìm kiếm để chỉ định Ngày Việt Nam Cộng Hòa, Uỷ Ban cũng cứu xét đến ngày 18 tháng 3 năm 1967 là ngày ban hành Hiến Pháp thứ hai của Quốc Gia Việt Nam. Dân chủ là một tiến trình và luôn luôn có thể thay đổi để tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, sự ra đời của bản Hiến Pháp thứ hai, ban hành ngày 18 tháng 3 năm 1967, cũng có những nguyên nhân và sự cố không hoàn toàn tốt. Hơn nữa, chính quyền nền Đệ Nhị Cộng Hòa cũng đã không chính thức chọn một ngày Quốc Khánh mới cho có ý nghiã nên việc chọn ngày 18 tháng 3 làm Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã không thể thỏa đáng hơn ngày 26 tháng 10. Trong việc chọn lựa này, Uỷ Ban chỉ dựa trên các tiêu chuẩn khách quan đã đặt ra.

Với tiêu chuẩn trên, ngày 26 tháng 10 là ngày Uỷ Ban đã chọn vì ngày này chính là:
(1) Ngày Quốc Khánh đầu tiên của chế độ Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên,
(2) Ngày này liên hệ đến sự ra đời của Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên đã soạn thảo và công bố Bản Hiến Pháp đầu tiên,
(3) Ngày này là Ngày Khai Sáng ra nền Cộng Hòa đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam.

Ngày 26 tháng 10 này là ngày tương đối thích đáng nhất, có ý nghiã nhất mà Uỷ Ban đã chọn lựa sau khi, tham khảo, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết.

Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Bấm vào link dưới đây để tải xuống tài liệu nào vào máy của qúi vị:

Lý Do  Chọn Ngày 26 tháng 10 Là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

This entry was posted in Dien Dan, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s