UB Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH vận động Cộng Đồng NVQGHK tham gia vận động

Ngày 13 tháng 6, 2015 vừa qua Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp xúc và chính thức đề nghị tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tham gia cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Dưới đây là nguyên văn Văn Thư đề nghị của Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa gửi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

logo-letterhead

Ngày 13 tháng 6, 2015

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Như tôi đã điện thoại trình bày và thảo luận với ông về Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại các thành phố, quận hạt và tiểu bang tại Hoa Kỳ trong mấy tháng trước đây và ngày hôm nay 13 tháng 06 năm 2015, tôi xin chính thức gửi đến ông văn thư đề nghị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tiếp tay đẩy mạnh công cuộc vận động này với tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và các Tổ Chức hay Ban Đại Diện Cộng Đồng tại các tiểu bang địa phương trong hệ thống của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mà ông giữ vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Kèm theo văn thư này là các tài liệu đính kèm gồm có:

1.- Bộ Hồ Sơ Vận Động (Campaign Package) bằng tiếng Anh và tiếng Việt nói lên tất cả mục đích, ý nghiã, lý do, luận lý, và tầm quan trọng của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

2.- Một số văn thư của Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa gửi các Hội Đồng Thành Phố, Hội Đồng Giám Sát, Dân Biểu và Nghị Sĩ cấp Tiểu Bang.

3.- Hai Nghị Quyết và một Tuyên Bố của các TP Garden Grove, Westminster và Santa Ana đã công nhận ngày 26 tháng 10 hàng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hòa là thành quả bước đầu của Uỷ Ban.

Toàn bộ các tài liệu này cùng các tài liệu khác như các kế hoạch thành lập và vận động của Uỷ Ban, các bài báo, tin tức, tài liệu, hình ảnh, video đều có lưu trữ trên trang mạng : https://www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com của Uỷ Ban để phổ biến rộng rãi và tiện tham khảo cho mọi người.

Vì đây là một công tác to lớn, quan trọng và vô cùng có ý nghiã cao đẹp đối với tất cả người Việt quốc gia trong và ngoài nước, người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại, và nhất là đối với những anh hùng, chiến sĩ, đồng bào đã nằm xuống, đã hy sinh xương máu cho Chính Nghiã Bảo Vệ Quyền Tự Do, Nền Cộng Hòa, Chính Thể Dân Chủ, Tính Mạng Tài Sản của Nhân Dân Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam nên tôi đã không ngại ngùng với tay ra liên lạc, vận động với mọi giới trong cộng đồng người Việt quốc gia tại California và Hoa Kỳ.

Mục tiêu ngắn hạn của Uỷ Ban là phải đạt được việc Ban Hành Một Số Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà tại California và một số tiểu bang hay địa phương có đông người Việt tị nạn cộng sản khác như Texas, Florida, Illinoise, Michigan, Hoa Thịnh Đốn… trước ngày 26 tháng 10 năm nay (2015) để khởi sự tổ chức Ngày Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào cuối tháng 10 hàng năm.

Tôi rất mong muốn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cũng coi như đây là một công tác chính, công tác quan trọng, to lớn xứng đáng với tầm vóc quốc gia tại Hoa Kỳ mà tiếp tay đẩy mạnh công cuộc vận động này trong những ngày, tháng, năm sắp tới.

Kính chào đoàn kết, xây dựng, chân thành hợp tác và quyết đấy mạnh cho đến thành công công cuộc vận động to lớn này.

Trân trọng,
Thay Mặt Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California,
Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động

Đính kèm:

Republic of Viet Nam Day Resolutions passed by cities of Orange County

1.- City of Garden Grove passed this Resolution on Oct. 14, 2014

GG_Republic of Vietnam Day Reso

2.- City of Santa Ana passed a Proclamation recognizing Republic of Vietnam Day on Jan. 20, 2015

santa ana procclamation

3.- City of Westminster passed this Resolution on Jan. 14, 2015

Reso No. 4518 -- 01142015_ROVN Day

Bấm vào các links dưới đây để tải xuống các văn tư tài liệu đính kèm văn thư này:

TCBC Ngày 10 thang 6 -2015

Letter to Irvine City Council-6-10-15

Letter to City Council of Fountain Valley City-6-10-15

Letter to Orange County Supervisors Board-Jun 2015

Letter to Janet Nguyen

Letter to Travis Allen

Advertisements
This entry was posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s