Monthly Archives: September 2015

Activists calling for California to honor South Vietnam

Sáng Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2015, ký giả báo OC Register, Chris Haire đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc về nỗ lực vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa của Ủy Ban … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | 1 Comment