Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc ngày 29 tháng 3, 2016 đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH

Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch CĐVN-NC, Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH ngày 29 tháng 3, 2016, đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH tại Tiểu Bang Virginia.

Advertisements
This entry was posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s