Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc Đài trên Truyền Hình Người Việt Hải Ngoại OVM4TV

Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH cùng Ký Giả Nguyễn Đình Toàn tại Philadelphia, Pennsylvania, Đài Truyền Hình Người Việt Hải Ngoại OVM4TV 157,
ngày 25 tháng 4 năm 2016

This entry was posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s