Thông Cáo Báo Chi Về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH

UBVD-header

Ngày: 8 tháng 07, 2016.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI

V/v: Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California và Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa, ngày 30 tháng 10, 2016 tại Tượng Đài Việt Mỹ

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) xin trân trọng thông báo:

Công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa của UBVĐNQNVNCH đã thành công trong việc thông qua các Nghị Quyết hay Tuyên Bố Công Nhận Ngày 26 tháng 10 hàng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại các TP Garden Grove, Santa Ana, Westminster tại Orange County, California.

Hiện tại công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại cấp bậc Tiểu Bang California đã được văn phòng của TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn xúc tiến với nhiều triển vọng sẽ sớm có kết quả trong nay mai. TNS Lou Correa cũng hứa sẽ tiếp tay để Nghị Quyết này sớm có.

Mục đích của Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà là để Vinh Danh Chính Nghiã của VNCH trong cuộc chiến bảo vệ Chính Thể Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Quyền Tự Do của người dân, Tính Mạng Tài Sản của Nhân Dân Đồng Bào Miền Nam Việt Nam và Tri Ân những sự Hy Sinh Đóng Góp của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa, cùng Quân Dân Cán Chính, các vị Dân Cử, Quân Đội Hoa Kỳ, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam.

Để đánh dấu khởi đầu sự thành công quan trọng và đầy ý nghiã của công cuộc vận động này, Uỷ Ban VĐNQNVNCH đã thành lập Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, đồng thời cũng tổ chức Cuộc Thi Viết Về VNCH cho Con Em, Hậu Duệ của Việt Nam Cộng Hòa để khuyến khích giới trẻ học hỏi, nghiên cứu về Chính Nghiã của VNCH cùng Những Sư Hy Sinh Đóng Góp của Chính Quyền, Quân Dân Cán Chính, Dân Cử VNCH, Quân Đội Hoa Kỳ, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam.

Uỷ Ban VĐNQNVNCH xin trân trọng thông báo và kính mời sự tham gia đông đảo của đồng hương, đồng bào mọi giới vào việc tổ chức, yểm trợ, bảo trợ, tham gia các sinh hoạt trong việc tổ chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên này bằng cách:

1.- Khuyến khích và giúp đỡ con em nghiên cứu, học hỏi về Chính Nghiã của VNCH cùng Những Sư Hy Sinh Đóng Góp của Chính Quyền, Quân Dân Cán Chính, Dân Cử VNCH, Quân Đội Hoa Kỳ, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam và tham gia vào cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa. Xin xem Thông Báo Chi Tiết riêng Về Cuộc Thi Viết Văn này.

2.- Vận động gây quỹ, bảo trợ, tham gia Cuộc Thi Viết Về VNCH, tham gia Buổi Tiệc Gây Quỹ của Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH ngày 9 tháng 9, 2016 tại Majesty Restaurant, và Đại Lễ Ngày VNCH, 30 tháng 10, 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California,
Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

TCBC về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Ngày 8 thang 7 -2016

This entry was posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s