Activists calling for California to honor South Vietnam

Sáng Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2015, ký giả báo OC Register, Chris Haire đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc về nỗ lực vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa của Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày Thứ Năm, Sep 24, 2015, ký giả Chris Haire đã có bài viết về ý nghĩa của cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đăng trên OC Register phần tin địa phương của TP Garden Grove. Bài viết có nhắc đến sự phát biểu thuận lợi cho nỗ lực vận động của Ủy Ban Vận Động NQNVNCH của thị trưởng Nguyễn Quốc Bảo, TP Garden Grove và TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức gửi văn thư và hồ sơ vận động cho một số các Dân Biểu Tiểu Bang như DB Young Kim, DB Allen Travis, DB Tom Daly, DB Toni G. Atkins, DB Ed Chau, DB Matthew Harper, DB Brian Maienschein … và một số Thượng Nghị Sĩ TB như TNS Janet Nguyễn, TNS Kevin De Leon, TNS Fuller, TNS Marty Block, TNS Bill Monning, TNS Moorlach, TNS Geoff Long … và cả Hội Động Giám Sát Quận Cam, các Nghị Viên và thị trưởng của hai thành phố San Diego và San Jose trong tháng 6 năm 2015 vừa qua.

Dưới đây là nguyên văn bài báo bằng Anh ngữ và cái linh của bài báo này của ký giả Chris Haire trên phần Local News thuộc TP Garden Grove, ngày Thứ Năm, Sep 14, 2015:

http://epaper.ocregister.com/Olive/ODE/OCWGardenGroveJournal/

Activists calling for California to honor South Vietnam

http://epaper.ocregister.com/Olive/ODE/OCWGardenGroveJournal/

BY CHRIS HAIRE, OC Register Staff Writer

There is an effort in the Little Saigon community to get officials in Sacramento to follow the lead of Garden Grove, Westminster and Santa Ana and proclaim Oct. 26 to be Republic of Vietnam Day.

The constitution of the Republic of Vietnam, also known as South Vietnam, went into effect on Oct. 26, 1955, and Garden Grove resident Lac Tan Nguyen is leading the coalition of Orange County activists to get that day memorialized by the California Legislature.

Though these types of resolutions are largely symbolic, Vietnamese American activists say that having such a day would show that officials are empathetic to the pain still felt by one of the most prominent ethnic communities in California. After the 20-year Vietnam War ended in 1975, many South Vietnamese fled and settled in California, with the two largest concentrations of Vietnamese residing in Little Saigon and in San Jose.

“We are asking the state to recognize the just cause of the Republic of Vietnam,” Nguyen said. “After 40 years, it’s time to ask local and state officials to recognize and memorialize the sacrifices of the (Vietnamese) people.”

Garden Grove Mayor Bao Nguyen, whose city passed a similar resolution in 2014 about a month before he won his election, said it would be “wonderful” if California made Oct. 26 Republic of Vietnam Day, but he added he would like to see more action to meet the needs of the community.

“I think people would be happy, but it’s just another resolution,” he said. “If they really wanted to recognize the community, the Legislature would do something real. What about the youth or the discrepancy in health care?”

Leaders of the Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution also are asking San Jose and several Orange County cities near Little Saigon, including Anaheim, Stanton, Irvine and Fountain Valley, for similar proclamations.

“As a Vietnamese refugee who fled Vietnam on a wooden boat across the South Asia Sea, I personally understand the struggle that the Vietnamese people have endured since the fall of Saigon,” Sen. Janet Nguyen, R-Garden Grove, said in a statement. “Consequently, I will review the proposal once we get an official request.”

co vang 2

BRUCE CHAMBERS, FILE PHOTO

State officials are being asked to declare Oct. 26 as Republic of Vietnam Day. The South Vietnam flag is often flown at community events in Little Saigon.

Dưới đây là phẩn chuyển dịch ra Việt ngữ của bài báo này:

Các nhà vận động chính trị cộng đồng kêu gọi TB California vinh danh Miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa)

http://epaper.ocregister.com/Olive/ODE/OCWGardenGroveJournal/

Bài Viết Bởi Ký giả CHRIS HAIRE

OC Register Biên Tập Viên

Có một nỗ lực cộng đồng tại Little Sàigon với các viên chức tại thủ phủ Sacramento yêu cầu tiếp nối sự tiên phong của các thành phố Garden Grove, Westminster, và Santa Ana tuyên bố ngày 26 tháng 10 hàng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Hiến Pháp của Việt Nam Cộng Hòa cũng còn được biết đến là Miên Nam Việt Nam đã có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10, năm 1955, và cư dân của thành phố Garden Grove là Nguyễn Tấn Lạc đang lãnh đạo một liên minh các nhà vận động chính trị cộng đồng tại Quận Cam vận động giới Lập Pháp tiểu bang California ghi nhớ ngày này.

Mặc dù những loại nghị quyết này rất phổ biến với tính cách biểu tượng, các nhà vận động chính trị cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhận định rằng có một ngày như thế chứng tỏ rằng các viên chức chính quyền đồng cảm với những nỗi đau vẫn còn âm ỷ trong một trong những cộng đồng thiểu số nổi trội tại California. Hai mươi năm sau khi Cuộc Chiến Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, rất nhiều người Miền Nam Việt Nam đã vượt thoát và định cư tại California, với hai trung tâm tập trung cư dân lớn nhất tại Little Saigon và San Jose.

“Chúng tôi đang kêu gọi tiểu bang công nhận chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa”, ông Nguyễn nói. “Sau 40 năm, đây là lúc để yêu cầu các viên chức địa phương và cấp tiểu bang công nhận và ghi nhớ sự hy sinh của nhân dân Việt Nam.”

Thị Trưởng thành phố Garden Grove Bảo Nguyễn, thành phố đã thông qua một nghị quyết trong năm 2014, khoảng một tháng trước khi ông thắng cử, nói sẽ là “tuyệt vời” nếu California công nhận ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thêm rằng ông ta muốn thấy nhiều hành động hơn nữa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

“Tôi nghĩ rằng nhân dân sẽ sung sướng, dù chỉ là một nghị quyết nữa”, Bảo Nguyễn nói. “Nếu họ thật sự muốn công nhận cộng đồng, giới Lập Pháp cần thực hiện những việc thật, cụ thể. Như về giới trẻ hay sự cách biệt trong vấn đề chăm sóc sức khỏe?”

Những nhà lãnh đạo của Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa cũng đang vận động thành phố San Jose và nhiều thành phố khác tại quận Cam chung quanh Little Saigon như Anaheim, Stanton, Irvine và Foutain Valley ban hành những nghị quyết tương tự.

“Là một người Việt tỵ nạn vượt thoát khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền gỗ trên Biển Nam Á, cá nhân tôi thông hiểu cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam vốn đã phải chịu đựng trải qua từ khi Saigon sụp đổ”, TNS Janet Nguyễn, Cộng Hòa-Garden Grove, tuyên bố một lời. “Tất nhiên, Tôi sẽ nghiên cứu đề nghị này khi nhận được một sự yêu cầu chính thức”

co vang 2

BRUCE CHAMBERS, Hình tài liệu

Các viên chức của tiểu bang California đang được yêu cầu công nhận ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Cờ Miền Nam Việt Nam (VNCH) thường được trưng bày tại các sinh hoạt cộng đồng tại Little Saigon.

Bài báo trên đã được đưa lên trang mạng: www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com của UBVĐNQNVNCH.

Click to this link to download the article of Reporter Chris Haire:

Activists calling for California to honor South Vietnam