Kế Hoạch VẬN ĐỘNG Quốc Hội TB CALIFORNIA Về Nghị Quyết Ngày VNCH

  1. logo-letterhead

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUỐC HỘI TB CALIFORNIA

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã thành công trong việc vận động ba thành phố chính tại Orange County Garden Grove, Westminster, và Santa Ana đưa ra Nghị Quyết và Tuyên Bố công nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa là ngày 26 tháng 10 hàng năm

Ý nghiã chính của Nghị Quyết/Tuyên Bố Ngày Việt Nam Cộng Hòa là để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự Đóng Góp, Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam. Đây là một việc làm chính đáng đáng lẽ phải có từ lâu.

Về lý do và ý nghiã của việc cần phải ban hành Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa, tài liệu vận động của UBVĐNQNVNCH và các phát biểu đều nêu rõ chính nghiã của cuộc Chiến Tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1955 cho đến 1975 là về phiá Việt Nam Cộng Hòa, – quốc gia Việt Nam dân chủ với nền Cộng Hòa non trẻ vừa được thành lập chính thức qua việc ban hành bản Hiến Pháp Dân Chủ đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Ngày 26 tháng 10 này cũng là ngày Quốc Khánh đầu tiên trong lịch sử chính trị dân chủ của Việt Nam. Các tài liệu này đã được đăng trên trang mạng của UBVĐNVNVH: www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com để cho mọi người tham khảo.

Trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam này, Việt Nam Cộng Hòa và quân, dân, cán, chính, dân cử, thân nhân gia đình của họ đều buộc lòng phải tham dự, liên can và chịu đựng những hy sinh, thiệt hại và đau thương vô cùng lớn lao. Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã buộc lòng phải tham chiến để chống lại cuốc chiến xâm lăng của Cộng Sản Việt Nam, để bảo vệ tự do, tính mạng, tài sản, chế độ dân chủ và nền cộng hòa non trẻ của mình.

Đây là một cuộc chiến tranh tự vệ đầy chính nghĩa, đã được Hoa Kỳ hỗ trợ và giúp đỡ bằng cách gửi gần 3 triệu quân nhân tham chiến cùng với hàng trăm ngàn quân đội đồng minh Đại Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân và Úc Đại Lợi. Sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ, sự đóng góp xương máu của hàng triệu quân nhân trong thế giới tự do đã không được ghi nhận và vinh danh xứng đáng trong cuộc chiến và sau khi cuộc chiến chấm dứt vào tháng 4 năm 1975. Sự hy sinh chịu đựng của các gia đình, thân nhân các cựu chiến binh trong cuộc chiến này cũng không được nhắc nhở ghi nhận tương xứng. Và tất cả đã bị lãng quên suốt bốn thập niên qua.

I.- Mục Tiêu Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết/Tuyên Bố Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại California:

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa nhận thấy TB California là nơi tập trung đông đảo nhất thành phần người Việt tị nạn Cộng Sản có nguồn gốc là những vị dân cử, quân, dân, cán, chính, công dân đã từng sống, phục vụ dưới chế độ VNCH trong suốt 20 năm Cuộc Chiến Việt Nam, nên công cuộc vận động đầy ý nghiã cao đẹp này cần phải được phát động và đẩy mạnh tiên khởi từ TB California này.

Hơn nữa TB California lại có một thành phần cử tri và dân cử người Mỹ gốc Việt đông đảo, hùng hậu từ cấp địa phương tới cấp tiểu bang nên công cuộc vận động cho Nghị Quyết/Tuyên Bố Ngày Việt Nam Cộng Hoà sẽ có nhiều thuận lợi và thành công.

Với khoảng nửa triệu cư dân, tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chắc chắn sẽ được lắng nghe. Với hàng chục các vị dân cử người Mỹ gốc Việt hay thân cận với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở các thành phố quan trọng như San Jose (Nghị Viên: LS Nguyễn Tâm, Ô. Nguyễn Mạnh), San Diego, Westminster (Thị Trưởng Tạ Đức Trí, NV Tyler Diệp), Garden Grove (Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo, NV Chris Phan, NV Bùi Phát), Santa Ana, Fountain Valley (NV Michael Võ), Irvine…, Học Khu Garden Grove (LS Nguyễn Quốc Lân), Học Khu Westminster (Nguyễn Khanh), quận hạt Orange County (Andrew Đỗ), Thượng Viện Tiểu Bang California (TNS Janet Nguyễn) … Uỷ Ban hy vọng rất nhiều vào sự sốt sắng tham gia của các vị dân cử trên vào công cuộc vận động đầy ý nghiã này và không để mang tiếng là chỉ đến với cộng đồng để phát biểu, phát bằng khen, trao giấy công nhận, dự tiệc hay đi xin phiếu của cử tri khi tranh cử hoặc mị dân với những hoạt động khác mà lơ là với các công tác phục vụ cộng đồng và nhất là với công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH chính đáng này.

Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa mong muốn rằng cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH sẽ đạt được thành qủa tốt đẹp trước ngày 26 tháng 10 năm 2015 tại TB California để Uỷ Ban cùng các tổ chức cộng đồng, các đoàn thể tổ chức đấu tranh, các tổ chức đồng hương, ái hữu, các tổ chức cựu quân nhân, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cùng đồng hương đồng bào người Việt tị nạn Cộng Sản, người Việt quốc tại California có thời gian chuẩn bị tổ chức một Ngày Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên vào cuối tháng 10 năm 2016.

Trong tinh thần đó, UBVĐNQNVNCH đề nghị Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết VNCH tại Quốc Hội TB California với các tổ chức cộng đồng trong đó Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California là chính, cùng với các tổ chức đồng hương, ái hữu, các tổ chức đấu tranh, các vị dân cử người Mỹ gốc Việt cùng đồng hương đồng bào mọi giới tham gia tích cực vào kế hoạch vận động này trong thời gian sắp tới cho đến khi thành công.

II.- Nội Dung Kế Hoạch Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH        

A.- Hiện Trạng Công Cuộc Vận Động

Sau khi thành công trong công cuộc vận động tại ba thành phố chính là Garden Grove, Westminster và Santa Ana vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, vào những tháng đầu năm 2015 và tháng 6 năm 2015, UBVĐNQNVNCH đã gửi văn thư và hồ sơ vận động đến các thành phố Fountain Valley và Irvine (lần thứ hai) và đến các thành phố San Jose và San Diego, các Giám Sát Viên quận Cam (Andrew Đỗ, Todd Spitzer, Patricia C. Bates, John Mitchell Steel, Shawn Nelson), các Dân Biểu Tiểu Bang (Young Kim, Travis Allen, Tom Daly, Toni G. Atkins, Brian Maienschein, Ed Chau, Ling Ling Chang, Karen Chu, Matthew Harper ) và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang (Janet Nguyen, Marty Block, Kevin De Leon, Bob Huff, John M. Moorlach, Pat C Bates, Bill Monning, Lois Woik, Ben Hueso, Jean Fuller, Ted Gaines).

Uy Ban có liên lạc và theo dõi việc xem xét các Văn Thư và Hồ Vận Động gừi tới các nơi trên. Sự hồi đáp của các văn phòng các vị dân cử trên có phần chậm chạp hoặc chưa đáp ứng như Uỷ Ban mong đợi. Gần đây nhất Điều Hợp Viên của Uỷ Ban và một số thành viên của Uỷ Ban người Mỹ gốc Việt và các cựu chiến binh Hoa Kỳ (Craig Madeville, Dannie Watkins, William Mimiaga …) cũng tìm cách tiếp cận các văn phòng của các vị dân cử để thúc đẩy công cuộc vận động mà cụ thể là với Dân Biểu Young Kim, Travis Allen và Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

Ngoài ra công cuộc vận động cho Nghị Quyết VNCH đã tạo được sự chú ý của truyền thông Hoa Ky với cuộc phỏng vấn của ký giả Chris Haire của tờ Orange County Register với Điều Hợp Viên Nguyễn Tấn Lạc và một bài báo tường thuật thuận lợi của ký giả Chris Haire trên tờ OC Register số ra ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Uỷ Ban nhận thấy công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam ở cấp Quốc Hội của TB California cần phải được đẩy mạnh hơn nữa với một Kế Hoạch Vận Động qui mô và rộng lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với sự tham gia rộng rãi của mọi giới.

B.- Nội Dung Cụ Thể của Kế Hoạch Vận Động trong giai đoạn sắp tới

Để đẩy mạnh nỗ lực vận động lên cấp tiểu bang California, UBVĐNQNVNCH đề nghị một Kế Hoạch Vận Động cụ thể như sau:

1.- Thành Phần Các Tổ Chức Đoàn Thể Tham Gia: UBVĐNQNVNCH sẽ phối hợp và cùng hợp tác với các tổ chức hội đoàn trong cộng dồng người Mỹ gốc Việt đại cương như sau:

– Các Tổ Chức Cộng Đồng tại Orange County, San Diego, và tại San Jose …
– Các Tổ Chức Đoàn Thể Chính Trị Đấu Tranh; các Hiệp Hội Ái Hữu, Chuyên Nghiệp, Đồng Hương người Mỹ gốc Việt,
– Các vị dân cử người Mỹ gốc Việt tại mọi cấp trong tiểu Bang California,
– Các tổ chức cựu quân nhân, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, các tổ chức cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam (Viet Veteran Associations in California)
– Các nhân sĩ và đồng hương dồng bào người Việt tị nạn …

2.-Tại Cấp Tiểu Bang: Gửi Văn Thư và Hồ Sơ Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH và theo dõi, thúc đầy, nhắc nhở các văn phòng và các vị Dân Biểu, Thương Nghị Sĩ của Tiểu Bang California bằng nhiều cách:

a.- Gọi điện thoại đến văn phòng các vị dân cử (Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ) yêu cầu bảo trợ, đồng bào trợ cho Dự Án Luật Ban Hành Nghị Quyết Ngày VNCH của Uỷ Ban.

b.- Vào website của các vị dân cử (DB, TNS) yêu cầu bảo trợ, đồng bào trợ cho Dự Án Luật Ban Hành Nghị Quyết Ngày VNCH của Uỷ Ban.

c.- Đề cử các phái đoàn đến các văn phòng dân cử (DB,TNS) vận động trực tiếp với các vị dân cử này.

UBVĐNQNVNC sẽ phối hợp với Ban Đại Diện CĐNVQG-NC và các tổ chức đoàn thể, cá nhân tham gia Kế Hoạch Vận Động này trong mọi giai đoạn của sinh hoạt vận động trên từ việc sắp xếp các phái đoàn, lấy hẹn, cung cấp số điện thoại, email của văn phòng các vị dân cử, hướng dẫn việc gửi các email yêu cầu hỗ trợ từ nội dung tới cách thức…

3.- Tại các Địa Phương : Song hành, Kế Hoạch cũng thực hiện các bước vận động trên ở cấp tiểu bang đối với các địa phương quan trọng như San Diego và San Jose… để tăng cường thêm qui mô vận động.

4.- Vận Động Các Cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ (Báo Chí, Đài Phát Thanh, Đài Truyền Hình)

Để hỗ trợ cho công cuộc vận động qui mô ở cấp tiều biểu bang Kế Hoạch Vận Động này cũng bao gồm công tác vận động các cơ quan Truyền Thông Việt ngữ tiếp tay phổ biến và vận động, kêu gọi sự tham gia của mọi giới trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt mọi nơi, mọi giới.

5.- Thành lập Uỷ Ban Đặc Nhiệm Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH

UBVNNQNVNCH đề nghị Ban Đại Diện CĐNVQG-NC triệu tập một Đại Hội Cộng Đồng Khẩn Cấp vào ngày thứ năm 15 tháng 10, 2015 để trình bày Kế Hoạch Vận Động này và thành lập Ban Đặc Nhiệm (Task Force Committee) để đẩy mạnh công cuộc vận động này trong thời gian hai tuần lễ trước mặt và những ngày tháng sau đó.

UBVNNQNVNCH hy vọng rằng Ban Đại Diện CĐNVQG-NC và các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng sẽ đồng thuận, chấp nhận đề nghị kế hoạch vận động này và đẩy mạnh việc thực hiện trong thời gian sắp tới.

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng. Cùng nhau chúng ta đoàn kết, đẩy mạnh công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH đầy ý nghiã này, chúng ta chắc chắn sẽ thành công và là một tấm gương sáng trong tập thể người Việt quốc gia tại Nam California nói riêng và tập thể người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ.

UBVĐNQNVNCH sẵn sàng tiếp nhận thêm ý kiến đóng góp và sự tiếp tay của mọi tổ chức đoàn thể trong cộng đồng về vật chất cũng như tinh thần.

Trân trọng,

Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam-Nam California,
Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH

Lưu Ý: Tài Liệu này đã được gửi đến Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California ngày 10 tháng 10 năm 2015 để đề nghị việc thành lập Uỷ Ban Đặc Nhiệm Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH tại QH California.

Xin bấm vào link dưới đây để download tài liệu này:

Kế Hoach Vận Động Cho NQ Ngày VNCH tại Quốc Hội California