Phố BolsaTV Phỏng Vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc về Buổi Làm Việc tại VP TNS Janet Nguyễn ngày 11 tháng 3, 2016