TalkShow với LS Trần Thái Văn

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Ngay 9 thang 8, 2014, Phan 1

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Ngay 9 thang 8, 2014, Phan 2

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Ngay 9 thang 8, 2014, Phan 3

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Van De Hai Ban Dai Dien Cong Dong Tai Nam California, Orange County, Little, Ngay 26 thang 7, 2014, Phan 1

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Van De Hai Ban Dai Dien Cong Dong Tai Nam California, Orange County, Little Saigon, Ngay 26 thang 7, 2014, Phan 2

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Buoi Hop Khoang Dai ve Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Ngay 26 thang 7, 2014, Phan 3

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Ngày Quân Lực VNCH 19/6, Ngay 21 thang 6, 2014, Phần 1

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Ngày Quân Lực VNCH 19/6, Ngay 21 thang 6, 2014, Phần 2

Talkshow Thoi Luan Trong Tuan voi LS Tran Thai Van, Nói Chuyện về Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày VNCH, Phan 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s