Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc ngày 29 tháng 3, 2016 đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH

Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch CĐVN-NC, Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH ngày 29 tháng 3, 2016, đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH tại Tiểu Bang Virginia.

Advertisements